Skip to content

tietosuojaseloste

LAUREAN TKI-HANKKEISSA KERÄTTÄVIEN HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELY

Tässä selosteessa kuvataan, miten henkilötietojasi käsitellään Laurean tutkimus-, kehitys- ja innovaatiohankkeessa Digikuntoon 2022.

Tutkimuksen rekisterinpitäjä

Laurea-ammattikorkeakoulu
Ratatie 22
01300 Vantaa

Tutkimuksen vastuuhenkilö ja yhteyshenkilö henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa:

Projektipäällikkö Merja Iiskola, merja.iiskola@laurea.fi

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja tutkimuksen suorittajat:

Tapahtumiin ilmoittautumisen yhteydessä kerättyjä henkilötietoja käytetään seuraaviin tarkoituksiin:

-Tapahtumailmoittautumisten ylläpitoon
-Tapahtuman käytännön järjestelyihin
-Tapahtumasta/tulevista tapahtumista ja hankkeesta viestimiseen ilmoittautuneille
-Palautteen keräämiseen ilmoittautuneilta
-Analytiikkaan ja tilastollisiin tarkoituksiin

Tietoja on oikeus käsitellä ainoastaan hankkeen projektipäälliköllä ja hankkeessa työskentelevillä Laurean asiantuntijoilla.

Henkilötietojen osalta ei toteuteta automaattista päätöksentekoa tai profilointia.

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste:

Henkilötietoja käsitellään seuraavalla EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan mukaisella perusteella

  • Tutkittavan suostumus

Mikäli henkilötietojen käsittely perustuu suostumukseen, sinulla on oikeus peruuttaa antamasi suostumus.

Tutkimuksessa kerättävät henkilötiedot:

Nimi
Sähköposti
Puhelinnumero
Organisaatio, johon henkilö liittyy

Tapahtumakohtaisesti kerätään tarvittaessa myös muita tietoja, esimerkiksi erityisruokavalio tai osallistujan lähettämät ennakkokysymykset ja kiinnostuksen kohteet tapahtumaan tai hankkeen teemoihin liittyen.

Hankkeessa ei kerätä erityisiä arkaluonteisia tietoja.

Kerättävien henkilötietojen tietolähteet:

Tietoja kerätään ainoastaan henkilöltä itseltään. Joissain tapauksissa yhteystietoja on voitu saada esimerkiksi työnantajalta tai muista vastaavista tietolähteistä osallistumiskutsujen lähettämistä varten.

Henkilötietojen luovutukset tutkimusryhmän ulkopuolelle:

Tapahtumiin osallistumisen yhteydessä kerätään osallistujien allekirjoitukset, joilla todennetaan osallistuminen rahoittajan vaatimalla tarkkuudella. Allekirjoitettuja listoja voidaan esitellä pyynnöstä rahoittajalle, mutta kerättyjä rekisteritietoja ei luovuteta hankkeen työryhmän ulkopuolelle.

Tietojen siirtäminen EU- tai ETA-maiden ulkopuolelle:

Tietoja ei pääsääntöisesti siirretä Euroopan unionin jäsenvaltioiden alueen tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole edellä henkilötietojen käsittelyn tarkoituksien tai tietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen kannalta tarpeellista, jolloin tietojen siirrossa noudatetaan henkilötietolainsäädännön vaatimuksia.

Tutkimuksen kesto ja henkilötietojen käsittely tutkimuksen päättymisen jälkeen:

Tutkimuksen kesto 1.4.2021 – 30.9.2022

Tapahtumissa kerätyt allekirjoitetut osallistujalistat tulee säilyttää 10 vuoden ajan tukipäätöksessä vahvistetusta tuen päättymispäivästä. Ne arkistoidaan Laurean arkistoon, joka tällä hetkellä sijaitsee Tikkurilassa.

Henkilötietojen suojauksen periaatteet:

Rekisterin hallinnassa noudatetaan Laurea-ammattikorkeakoulun tietoturva- ja tietosuojaohjeita.

Manuaalinen aineisto säilytetään lukituissa tilassa ja sinne on pääsy vain asianosaisilla.

Tietojärjestelmissä käsiteltävät tiedot suojataan

  • Käyttäjätunnuksin
  • Salasanoin

Tunnistetietojen käsittely

  • Suorat tunnistetiedot poistetaan analysointivaiheessa

Rekisteröidyn oikeudet:

Rekisteröidyn oikeudet määräytyvät EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen artiklojen 15-22 mukaan seuraavasti:

  • Suostumuksen peruminen ja suostumukseen perustuvien tietojen poistaminen
  • Tietojen tarkastusoikeus ja niiden korjaaminen
  • Tietojen käsittelyn rajoittaminen
  • Suostumukseen perustuvien tietojen siirtäminen järjestelmästä toiseen
  • Henkilötietojen käsittelyn vastustaminen


Mikäli oikeudet estävät tieteellisen tutkimustarkoituksen saavuttamisen tai vaikeuttavat sitä suuresti, saatetaan tietyissä yksittäistapauksissa näistä oikeuksista poiketa tietosuoja-asetuksessa ja tietosuojalaissa säädetyillä perusteilla. Tarvetta poiketa oikeuksista arvioidaan aina tapauskohtaisesti.

Yhteyshenkilö tutkittavan oikeuksiin liittyvissä asioissa on tietosuojavastaava.
Laurea-ammattikorkeakoulun tietosuojavastaavana toimii Marjo Valjakka, marjo.valjakka@laurea.fi

Sinulla on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetun toimistoon, mikäli katsot, että henkilötietojesi käsittelyssä on rikottu voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.